Flere ladeplasser for elbiler i garasjeanleggene

Styret har vedtatt å gå til anskaffelse av fordelingsskap som vil gjøre det mulig å sette opp uttak for lading av inntil 13 elbiler i hvert garasjeanlegg, medregnet de fire ladeuttakene som det hittil er gitt tillatelse for.

Dette er gjort med utgangspunkt i vedtaket på årsmøtet i sameiet 20. april om å sette av kr. 250.000 kroner på årets budsjett til innkjøp av fordelingsskap, for å utvide mulighetene for lading av elbiler/plug-in-hybridbiler  i garasjeanleggene.

Det elektriske anlegget og overspenningsvernet gjør det mulig å lade inntil 13 elbiler samtidig, det vil si halvparten av antallet parkeringsplasser i hvert garasjeanlegg. Dersom antallet kommer over dette, må det innføres laststyring av elbilladingen.

Fordelingsskapene vil bli installert i juli/august, og fra da av kan seksjonseiere/leietakere sette opp ladepunkt på sin garasjeplass etter at de har søkt styret og fått tillatelse. De eksisterende ladepunktene vil bli koplet til det nye fordelingsskapet.

Etter en anbudsrunde har Ørnulf Wiig Installasjon AS fått oppdraget med å levere og montere fordelingsskapene. I sitt vedtak legger også styret føringer om at de enkelte elbileierne må velge ladeuttak av typen Saltoboks 572 som er forberedt på laststyring. Denne ladeboksen inneholder også jordfeilbryter av typen B, som tilfredsstiller normkravene til elbillading i garasjeanlegg (NEK 400).

Det er også inngått en avtale med Ørnulf Wiig Installasjon om at dette firmaet står for levering og montasje av ladeboksene som den enkelte elbileier ønsker å få satt opp, inkludert strekking av kabel og tilkopling i fordelingsskapet. Styret har oppnådd en rimeligere pris, på kr. 7000 pluss mva for levering og montering av ladeboksen, enn den som er veiledende. I tillegg kommer kabel fra den enkelte parkeringsplass  frem til fordelingsskapet, avhengig av avstanden. Den enkelte elbileier vil også bli belastet et beløp som skal dekke utgiftene til enkelte kursen i fordelingsskapet, medregnet kWh-teller. Dette beløpet vil vi komme tilbake til.

Ettersom det her er snakk om lading av elbiler i lukkede garasjeanlegg, har styret lagt vekt på å finne frem til en mest mulig sikker løsning som tilfredsstiller kravene i regelverket, men som også er fleksibel og fremtidsrettet, spesielt i forhold til fremtidig laststyring. Det har også vært viktig for styret å få redusert kostnadene for den enkelte elbileier.

De seksjonseiere/leietakere som har installert ladeuttak som ikke tilfredsstiller dagens regelverk, vil bli pålagt å gå til anskaffelse av Salto 572 ladeboks. Det vil bli gjort en befaring sammen med Ørnulf Wiig Installasjon i sommer for å kartlegge hvilke parkeringsplasser dette gjelder.

Søknad om ladeuttak rettes til styret@korpasen.no.
Styremedlem Stein Arne Bakken, e-post sab@energibransjen.no, tlf. 922 56 358, kan kontaktes for nærmere opplysninger. Styret kommer tilbake med nærmere informasjon om lading av elbiler over sommeren.

Farlig varmtvannsbereder?

Har du gjennom media fått med deg advarslene angående varmtvannsberedere fra OSO Hotwater? Produsenten vil i løpet av sommeren sende ut et brev til alle landets husstander hvor de varsler om problemet som har vært opplevd med overoppheting i berederens elektriske tilkobling. Under finner du et par alvorlige, men aktuelle nyhetssaker:
Advarer mot varmtvannsbereder etter dødsbrann
Fortsatt rundt 11.000 brannfarlige varmtvannsberedere i norske hjem

Styret ber alle beboere kontrollere at varmtvannsberederen i egen leilighet ikke er berørt av problemet. Det er varmtvannsberedere produsert mellom 2009 og 2011 som kan utgjøre fare. Liste finnes på produsentens hjemmeside, samt info om hva du skal gjøre dersom du er berørt.

Ønsker du å felle eller plante trær?

Ønsker du å felle eller plante trær på fellesarealene i sameiet? Sameiets retningslinjer sier at du må søke styret, og at naboene dine skal ha anledning til å uttale seg om tiltaket før det settes i gang. I påvente av sameiets skjøtselsplan blir det denne sommeren anledning til å søke om tiltak ved å sende en søknad pr. e-post til: styret@korpasen.no, innen 1. juli. Søknaden bør ha tittelen «Søknad om felling/planting av trær», og forøvrig inneholde:
 
– Hvilket tiltak man søker om (felling/planting)
– Hvor på tomten tiltaket ønskes gjennomført (f.eks. mellom tun 1 og 2), gjerne markert på et kart og med bilde.
– Om tiltaket gjelder et enkelt tre eller et større område (f.eks. et furutre eller et område med løvskog eller kratt)
– Hvorfor man ønsker å gjennomføre tiltaket (f.eks. utsikt/sol/skjerm)
– Søkers/søkernes navn og adresse

Fra 1. juli til 15. august vil søknader som har kommet inn gjøres tilgjengelig på sameiets nettside, slik av naboer kan uttale seg om tiltaket. Frist for uttalelser er 15. august. Styret vil behandle søknadene på første styremøte etter 15. august. Blir godkjenning gitt, er seksjonseier selv ansvarlig for å utføre og bekoste tiltaket. 
Om søknaden gjelder tiltak på eiendom tilhørende huseierforeningen, vil styret fremme ønsket for de andre sameiene i huseierforeningen.