Beboermøte angående garasjesaken

Dommen i garasjesaken blir rettskraftig 1. juli. Styret inviterer til beboermøte på fotballbanen tirsdag 4. juli kl. 18.00. styret vil forklare dommen, og beboere vil få anledning til å stille spørsmål. Møtet vil bli avholdt uansett vær.

Ønkser du å plante eller felle trær?

Ønsker du å felle eller plante trær på fellesarealene i sameiet? Sameiets retningslinjer sier at du må søke styret, og at naboene dine skal ha anledning til å uttale seg om tiltaket før det settes i gang. I påvente av sameiets skjøtselsplan blir det denne sommeren anledning til å søke om tiltak ved å sende en søknad pr. e-post til: styret@korpasen.no, innen 10. juli. Søknaden må ha tittelen «Søknad om felling/planting av trær», og forøvrig inneholde:
 
– Hvilket tiltak man søker om (felling/planting)
– Hvor på tomten tiltaket ønskes gjennomført (f.eks. mellom tun 1 og 2), helst markert på et kart og med bilde.
– Om tiltaket gjelder et enkelt tre eller et større område (f.eks. et furutre eller et område med løvskog eller kratt)
– Hvorfor man ønsker å gjennomføre tiltaket (f.eks. utsikt/sol/skjerm)
– Søkers/søkernes navn og adresse

Fra 10. juli til 15. august vil søknader som har kommet inn gjøres tilgjengelig på sameiets nettside, slik av naboer kan uttale seg om tiltaket. Frist for uttalelser er 15. august. Styret vil behandle søknadene på første styremøte etter 15. august. 
Om søknaden gjelder tiltak på eiendom tilhørende huseierforeningen, vil styret fremme ønsket for de andre sameiene i huseierforeningen.

Usikker på gassavlesningen?

Flere beboere har reagert på utsendt gassavregning fra ABBL med avlesnigstall fra 31.05.2017. Regningen bygger på en manuell avlesning ABBL selv gjennomført i de enkelte gasskapene. Om du er usikker på om tallene stemmer, sjekk hvilket tall avleseren din nå viser. ABBL oppgir nå at det er Mn3 (og ikke M3) som skal leses av. Mener du avlesningen må være feil, kontakt ABBL direkte.

Dom i garasjesaken

Sameiet mottok i 01.06.2017 dom fra tingretten i saken sameierne har reist mot ABBL som utbygger og ansvarlig for lekkasjene i garasjene. Dommen er skuffende sett fra vår side. Retten gir sameiet fullt medhold i vår påstand om at lekkasjene utgjør en mangel i alle fem garasjer i anlegget, og at ABBL er ansvarlig for denne mangelen, men finner at kravet for fire av fem garasjers vedkommende er foreldet. Rettens begrunnelse for dette ligger i dommen. Sameiets erstatning avkortes følgelig med 4/5. Samtidig må vi dekke våre egne saksomkostninger, som overstiger erstatningsbeløpet. ABBL må også dekke sine egne saksomkostninger og ABBL må betale i overkant av kr 722.000 til sameiet.

Dersom dommen blir rettskraftig, dvs. at verken vi eller ABBL anker saken innen fire uker, innebærer dommen kostnadsmessig at sameiet totalt sett har tapt flere hundre tusen kroner på å reise og gjennomføre saken. Etter styrets vurdering var dette likevel riktig å gjøre. Vi har fått fullt medhold i kjernen av saken, nemlig at det foreligger en mangel som ABBL som utbygger har ansvar for. Spørsmålet om foreldelse har vært rettslig komplisert, med sprikende rettspraksis og kontroversiell rettsteori. Slik vi ser det har verken vi eller våre advokater kunnet forutse dette utfallet. Vi kan ikke se annet enn at vi lykkes godt med å presentere saken i tingretten, er meget godt tilfreds med det arbeidet advokatene har gjort for oss så langt. Fristen for å anke saken er på fire uker. Styret vil nå vurdere ankespørsmålet i samråd med vår advokat.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om hva dette vil innebære for sameiet når det er avklart om dommen blir rettskraftig. Dersom sameiere har spørsmål eller innspill ber vi om å få disse kort og konsist formulert per epost til styret@korpasen.no, så vil styreleder komme tilbake til dere.

Selv dommen finner du her